Normativa de privacidade

En cumplimento do establecido no RXPD, informámoslle de que os seus datos non serán tratados en ficheiros con ningunha finalidade.

En todo caso, os seus datos poderían ser cedidos no suposto de que o autorice unha norma con rango de ley. En cumplimento do RXPD pode exercitar os seus dereitos mediante notificación no enderezo comunicacion@annafigueiredo.gal adxuntando unha fotocopia do seu DNI.

O contido desta comunicación, así como o de toda a documentación anexa, está suxeita ao deber de segredo e vai únicamente dirixida ao seu destinatario. No suposto de que vostede non fora o destinatario, solicitámoslle que nolo indique e non comunique o seu contido a terceiros, procedendo á súa destrución.